KVKK Politikası

KVKK Politikası

TELEFONCULAR METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’NE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun” veya “Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TELEFONCULAR METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir. 


b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İş başvurunuz kapsamında toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz bundan sonra birlikte “kişisel veriler” olarak anılacaktır:

Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, 

Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, uygun aday sınıflandırması yapılması, adayların yeterlilik ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

c) Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği

Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, vatandaşlık bilgileriniz

İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız

Özel nitelikli kişisel veri; Sağlığınıza ilişkin sağlık durumu, engellilik durumu bilgileri,

Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi

İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel ve işitsel veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Diğer; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları, iş başvuru formunda belirttiğiniz bilgiler

Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel veriler (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rızası(ları)nın alınması sizin sorumluluğunuzdadır.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, adaylar için İngilizce sınav merkezinden randevu alınması, adaylara sistem üzerinden kişilik envanteri gönderilmesi, gerekirse adaylar için çalışma izni alınması, adayların sağlık kontrolü için sağlık merkezine yönlendirme yapılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine,  tedarikçilerimize ve (özel nitelikli verileriniz için açık rızanızın bulunması hâlinde) iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sınırlı olarak aktarılabilmektedir. 

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket, kişisel verileri, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; doğrudan tarafınızdan telefon görüşmesi, fiziki ortamda form doldurtulması ve doğrudan otomatik sistemler (iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan sair internet siteleri, Şirketimiz internet sitesi, veri entegrasyonu ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.

Şirket, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması, 

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

Tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

Açık rızanızın bulunması hukuki sebepleriyle toplamaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz, (özel nitelikli verileriniz için açık rızanızın bulunması halinde) Şirketimiz İnsan Kaynakları biriminde iş süreçlerinde değerlendirilmek ve işe alım organizasyonlarıyla ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere saklama süresince tutulacaktır.

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;   

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu ile  yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 10730. SOKAK NO: 4/1 KARATAY KONYA adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@telefoncular.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. 

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı telefoncularprofil@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.


İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.